Autorització d'ús d'edificis

Característiques:

Òrgan de resolució: Alcaldessa Presidenta

Lloc de la presentació de la sol·licitud: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'Assistència en matèria de registres (A la Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

Destinatari, qui ho pot demanar?: Persona física o jurídica.

Normativa

Primer. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.

Segon. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local.

Tercer. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quart. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions públiques.

Cinquè. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

Sisè. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

Setè. Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per a la realització d'activitats administratives de competència local.

Vuitè. Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.

Novè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Desè. Reglament regulador del règim de cessió dels espais i/o instal·lacions municipals.

Preus

Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

 • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
  (IBAN AJUNTAMENT DE ROSES: ES46 2100 0138 8702 0047 4394)
 • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària

Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:

Espai Cultural La Ciutadella i Castell de la Trinitat:

a) Utilització sales o dependències per actes acadèmics, presentacions, xerrades,....
     per hora o fracció: 41,20 € (màxim 124,00 €/dia)

b) Celebració d’espectacles d’arts escèniques, esdeveniments especials,...
    per jornada sencera: 515,00€ 

c) Rodatge cinematogràfic o publicitari, sessions fotogràfiques,....
    per hora o fracció: 51,50 € (màxim 155,00 €/dia)

Teatre Municipal:

 

Tarifa general

Tarifa reduïda

Auditori i Hall

   

a) Import per sessió per hora o fracció (màxim 1.627,40 €/dia)

417,82 €

83,56 €

b) Assaig o Muntatges (dia)

835,64 €

167,13 €

Hall

   

c) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 312,30 €/dia)

78,07 €

15,61 €

Sala de miralls, primer pis i segon pis

   

d) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 206 €/dia)

59,79 €

11,96 €

Gaudiran d'exempció les utilitzacions del Teatre municipal per la realització d'activitats d'arts escèniques,musicals i d'arts visuals, les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.

S'aplicarà una bonificació d'un 10% sobre la tarifa general a les utilitzacions de més d'una sala

La tarifa reduïda s’aplicarà a les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.

Biblioteca:

a) Espai Z, per hora o fracció: 30,90 € (màxim 90 €/dia)

Ca l'Anita de l'estanc

a) Sala d'exposicions: Import per hora o fracció: 18,15 € (màxim 54,45e/dia)

b) Sala d'audiovisuals (primer pis): Import per hora o fracció: 56,65 € (màxim 170,00 €/dia)

Plaça Frederic Rahola

a) Import per hora o fracció: 72,10 € (màxim 216,00 €/dia)

Exempcions
Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d’exempció les derivades de les utilitzacions següents:

 1. Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes, llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal.

 2. Les activitats organitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin rebut una subvenció municipal per al desenvolupament d’un projecte o activitat en el que s’acrediti la necessitat d’utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.

 3. Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 4. Les autoritzades als partits polítics en període electoral.

 5. Les corresponents a celebració de matrimonis en els llocs establerts per l’Ajuntament quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses.

Bonificacions

 1. Podran gaudir d’una bonificació del 50% les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

Com es fa:

Documentació i tràmits necessaris:

1) Reservar data:

 • Espai Z de la Biblioteca: Pilar Cortés - Tel.: 972 15 09 28

 • Teatre Municipal: Fina Puigdomènech - Tel.: 972 15 25 32 / 620 929 447

 • Tots els altres espais: A l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses - Tel.: 972 25 24 00

2) Presentar la sol·licitud: 

    a) Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC):

  b) Per Seu electrònica:

 • Instància genèrica On-line
  Dintre de la sol·licitud hi ha un apartat que diu «Adjuntar-hi documents», aquí s’ha d’adjuntar el següent:

 • Memòria de l’activitat

  • En el cas que l'entitat no figuri inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes o bé quan es tracti d'una persona física:
   Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o de la persona física sol·licitant.
   Fotocòpia del DNI de la persona representant de l'entitat.
   Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre corresponent.

Els interessats es reponsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin

3) Si s’escau, fer efectiu el pagament de les taxes corresponents a la utilització de l'espai. L'autorització queda condicionada al pagament de totes les taxes aplicades.

Documentació resultant: Notificació decret d'Alcaldia de la cessió de l'espai.


Documents:

Instancia general (Persones físiques)

Instància genèrica On-line (Persones físiques i jurídiques)

Memòria de l'activitat


Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis