Autorització d'ús d'edificis

CARACTERÍSTIQUES:

Òrgan de resolució: 

Alcaldessa Presidenta

Lloc de la presentació de la sol·licitud:

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'Assistència en matèria de registres (A la plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà d'un representant, cadrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica cliqueu el link

Destinatari, qui ho pot demanar?

 Persona física o jurídica.

Normativa

Reglament regulador del règim de cessió dels espais i/o instal·lacions municipals.

Preus

La taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals es farà efectiva mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada formalitzada la petició (electrònicament o de forma presencial mitjançant targeta de crèdit o dèbit).

No s'obtindrà cap autorització sense haver efectuat el pagament de les taxes municipals.

Les taxes a pagar per aquest tràmit són les següents:

  • Espai Cultural La Ciutadella i Castell de la Trinitat:

a) Utilització sales o dependències per actes acadèmics, conferències, xerrades o exposicions,
per hora o fracció 41,20 € (màxim 124,00 €/dia)

b) Celebració d’activitats culturals i espectacles, per jornada sencera, 835,64 €

c) Esdeveniments especials i actes privats, convencions, congressos, workshop, per hora o fracció, 515,00 € (màxim 1.545,00 €/dia)

d) Rodatge cinematogràfic o publicitari, sessions fotogràfiques,....
per hora o fracció: 51,50 € (màxim 155,00 €/dia)

Les exempcions previstes a l’article 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 16, no seran d’aplicació a l’apartat c)

Teatre Municipal:

 

Tarifa general

Tarifa reduïda

Auditori i Hall

   

a) Import per sessió per hora o fracció (màxim 1.627,40 €/dia)

417,82 €

83,56 €

b) Assaig o Muntatges (dia)

835,64 €

167,13 €

Hall

   

c) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 312,30 €/dia)

78,07 €

15,61 €

Sala de miralls, primer pis i segon pis

   

d) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 206 €/dia)

59,79 €

11,96 €

Gaudiran d'exempció les utilitzacions del Teatre municipal per la realització d'activitats d'arts escèniques,musicals i d'arts visuals, les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.

S'aplicarà una bonificació d'un 10% sobre la tarifa general a les utilitzacions de més d'una sala

S’aplicarà una bonificació d’un 50% sobre la tarifa general a les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització de congressos, convencions i workshops, quan els assistents pernoctin en allotjaments turístics de Roses i aquests es celebrin entre els mesos d’octubre i maig, llevat Setmana Santa.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

La tarifa reduïda s’aplicarà a les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.

Més informació del Teatre Municipal

Biblioteca:

a) Espai Z, per hora o fracció: 30,90 € (màxim 90 €/dia)

 Horaris de la Biblioteca

Ca l'Anita de l'estanc:

a) Sala d'exposicions - planta baixa: Import per hora o fracció: 18,15 € (màxim 54,45 €/dia)

b) Aula A del primer, segon i tercer pis (67,20 m2): Import per hora o fracció: 56,65 € (màxim 170,00 €/dia)

c) Aula B del primer i segon pis (53,35 m2): Import per hora o fracció: 45,00 € (màxim 135,

S’aplicarà una bonificació del 10% per la utilització de més d’una sala.

 Horaris de Ca l'Anita 

Plaça de Frederic Rahola:

c) Sales o dependències municipals amb dimensió superior a 150 m2,
Import per hora o fracció: 72,10 € (màxim 216,00 €/dia)

Més informació de la plaça de Frederic Rahola


Servei de consergeria fora dels horaris d'obertura dels equipaments, per hora o fracció: 22,66 €


Exempcions
Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d’exempció les derivades de les utilitzacions següents:

  1. Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes, llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal.

  2. Les realitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l’adjudicació d’un contracte municipal, per al desenvolupament d'un projecte o activitat en el que s'acrediti la necessitat d'utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.

  3. Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

  4. Les autoritzades als partits polítics en període electoral.

  5. Les corresponents a celebració de matrimonis en els llocs establerts per l’Ajuntament quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses.

Bonificacions

  1. Podran gaudir d’una bonificació del 50% les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

COM ES FA:

Documentació i tràmits necessaris:

1) En primer lloc es recomana consultar la disponibilitat de l'espai trucant als contactes següents:

  • Espai Z de la Biblioteca: Pilar Cortés - Tel.: 972 15 09 28

  • Teatre Municipal: Fina Puigdomènech - Tel.: 972 15 25 32 / 620 929 447

  • Tots els altres espais: A l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses - Tel.: 972 25 24 00

2) Presentar la sol·licitud: 

    a) Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC):

  b) Per Seu electrònica:

Els interessats es reponsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin

Documents:

Instancia general (Persones físiques)

Instància genèrica On-line (Persones físiques i jurídiques)

Memòria de l'activitat


Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR