AUTORITZACIÓ D'ÚS D'EDIFICIS MUNICIPALS

 

1. CARACTERÍSTIQUES

 

Òrgan de resolució: Alcalde-president

Presentació de la sol·licitud: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'Assistència en matèria de registres (A la plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà d'un representant, cadrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica cliqueu el link

Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.

Normativa: Reglament regulador del règim de cessió dels espais i/o instal·lacions municipals.

Taxes: La taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals es farà efectiva mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada formalitzada la petició (electrònicament o de forma presencial mitjançant targeta de crèdit o dèbit).

No s'obtindrà cap autorització sense haver efectuat el pagament de les taxes municipals.

 

2. TAXES PER EQUIPAMENT

 

2.1 ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA I CASTELL DE LA TRINITAT

a) Utilització sales o dependències per actes acadèmics, conferències, xerrades o exposicions

- Import per hora o fracció: 43,55 € (màxim 124,00 €/dia)

b) Celebració d’activitats culturals i espectacles

- Per jornada sencera: 883,27 €/dia

c) Esdeveniments especials i actes privats, convencions, congressos, workshop

- Import per hora o fracció: 544,36 € (màxim 1.545,00 €/dia)

* Les exempcions previstes no seran d’aplicació a l’apartat c)

d) Rodatge cinematogràfic o publicitari, sessions fotogràfiques

- Import per hora o fracció: 54,44 € (màxim 155,00 €/dia)

e) Servei de consergeria fora dels horaris d’obertura dels equipaments

- Import per hora o fracció: 23,95 €

Horaris de La Ciutadella

D'octubre de març: de dimarts a dissabte, de 10 a 17 h, i diumenges de 10 h a 14 h. Dilluns tancat, excepte festius: de 10 h a 14h.

Setmana Santa: de 10 h a 20 h.

Abril i maig: de dimarts a diumenge, de 10 h  a 20h.

Juny i setembre: de dilluns a diumenge, de 10 h  a 20 h.

Juliol i agost: de dilluns a diumenge, de 10 h a 21 h.

Tancat el 25 i 26 de desembre, i l'1 i 6 de gener.

Horaris del Castell de la Trinitat

D'octubre a maig: dissabtes, d'11 h a 17 h; i diumenges i festius, d'11 h a 15 h.

Juny i setembre: de dilluns a diumenge, de 17 h a 21 h.

Juliol i agost: de dilluns a diumenge, de 17 h a 22 h.

Tancat el 25 i 26 de desembre, i l'1 i 6 de gener.  

 

2.1 TEATRE MUNICIPAL

a) Auditori i Hall

Import per sessió, per hora o fracció (màxim 1.627,40 €/dia):

- Tarifa general: 441,64  €  

- Tarifa reduïda: 83,56 € 

Assaig o muntatges (import per dia)

- Tarifa general: 883,27 € 

- Tarifa reduïda: 167,13 €

b) Hall

Import per sessió, per hora o fracció (màxim 312,30 €/dia) 

- Tarifa general: 82,52 € 

- Tarifa reduïda: 15,61 €

c) Sala miralls, primer pis i segon pis

Import per sessió, per hora o fracció (màxim 206,00 €/dia)

- Tarifa general: 63,20 €

- Tarifa reduïda: 11,96 €

* Gaudiran d'exempció les utilitzacions del Teatre municipal per a la realització d'activitats d'arts escèniques, musicals i d'arts visuals, les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.

* S'aplicarà una bonificació d'un 10% sobre la tarifa general a les utilitzacions de més d'una sala.

* S'aplicarà una bonificació d'un 50% sobre la tarifa general a les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització de congressos, convencions i workshops, quan els assistents pernoctin en allotjaments turístics de Roses i aquests se celebrin entre els mesos d'octubre i maig, llevat Setmana Santa.

* No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

* La tarifa reduïda s'aplicarà a les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.

 

2.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL JAUME VICENS VIVES - ESPAI Z

- Import per hora o fracció: 32,66 € (màxim 90,00/dia)

 

2.4 CA L'ANITA

a) Sala d'exposicions - planta baixa

- Import per hora o fracció: 19,18 € (màxim 54,45 €/dia)

b) Aula A del primer pis i tercer pis (67,20 m2)

- Import per hora o fracció: 59,88 € (màxim 170,00 €/dia)

c) Aula B del primer pis (53,35 m2)

- Import per hora o fracció: 47,57 € (màxim 135,00 €/dia)

* S'aplicarà una bonificació del 10% per la utilització de més d'una sala.

d) Servei de consergeria fora de l'horari d'obertura

- Import per hora o fracció: 23,95 €

Horaris de Ca l'Anita

D'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 19.30 h; dissabtes, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h; diumenges i festius, de 12 h a 14 h i de 17 h a 20h.

Juny i setembre: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h; dissabtes, diumenges i festius de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

Juliol i agost: de dilluns a diumenge, de 18 h a 21 h.

 

2.5 PLAÇA DE FREDERIC RAHOLA

- Import per hora o fracció: 76,21 € (màxim 216,00 €/dia)

 

3. TAXA ADMINISTRATIVA

 

- Per autoritzar la utilització d'instal·lacions municipals: 17,14 €    

 

4. EXEMPCIONS 

 

Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d'exempció les derivades de les utilitzacions següents:

a) Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes, llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal.
b) Les realitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l'adjudicació d'un contracte municipal, per al desenvolupament d'un projecte o activitat en el que s'acrediti la necessitat d'utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.
c) Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.
d) Les autoritzades als partits polítics en període electoral.
e) Les corresponents a celebració de matrimonis en els llocs establerts per l'Ajuntament quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses.

 

5. BONIFICACIONS

 

Podran gaudir d'una bonificació del 50% les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 

6. COM ES FA? DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS NECESSARIS

 

a) En primer lloc, consultar la disponibilitat de l'espai trucant o enviant un correu electrònic als contactes següents:

  • Espai Z de la Biblioteca: Pilar Cortés - Tel.: 972 15 09 28  biblioteca@roses.cat

  • Teatre Municipal: Fina Puigdomènech - Tel.: 972 15 25 32 / 620 929 447  fpuigdomenech@roses.cat

  • Ca l'Anita: Francisco Muñoz - Tel.: 972 15 07 04 flmunoz@roses.cat

  • Plaça de Frederic Rahola, Ciutadella i Castell de la Trinitat: Àrea de Cultura i Festes - Tel.: 972 25 24 00  cultura@roses.cat

b) Presentar la sol·licitud: 

- Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC):

 - Per Seu electrònica:

Els interessats es reponsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin

c) Documents

Instancia general (Persones físiques)

Instància genèrica On-line (Persones físiques i jurídiques)

Memòria de l'activitat