Casaments

A l'Espai Cultural de la Ciutadella

Autoritzacions d'usos de l'església de Santa Maria per a casaments religiosos o cerimònies matrimonials no oficials, de l'Arsenal per a cerimònies matrimonials no oficials, ambdós al recinte de la Ciutadella. El casament civil oficial en dependències municipals només es pot realitzar a la Sala d'Actes de l'Ajuntament (veure tràmit Àrea d'Alcaldia).

Al Castell de la Trinitat

Autoritzacions d'usos al Castell de la Trinitat per a cerimònies matrimonials no oficials. El casament civil oficial en dependències municipals només es pot realitzar a la Sala d'Actes de l'Ajuntament (veure tràmit Àrea d'Alcaldia).

Característiques

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o per Seu electrònica (cal certificat digital)

DESTINATARI, QUI HO POT DEMANAR: Persones físiques o persones jurídiques.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
Es gaudirà d’una exempció de la taxa quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses.

PREUS:

 • Cerimònia matrimonial sense infraestructura, per cerimònia: 166,35 €
 • Amplificador de so, per unitat i dia: 81,65 €
 • Cadires amb muntatge i desmuntatge, per cada 50 unitats: 119,76 €
 • Servei de consergeria per hora o fracció: 23,95 €
 • Neteja extra, per hora o fracció: 16,33 €
 • Taxa administrativa per autoritzar la utilització d'instal·lacions municipals: 17,14 €  

Com es fa

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS NECESSARIS:

1) Reservar data a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses

2) Confirmar amb l'Àrea d'Alcaldia la disponibilitat de la data, en el cas que es vulgui que algun dels regidors
     oficii la cerimònia.

3) Presentar la sol·licitud:

  a) Persones físiques, al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC):

 • Instancia general

 • Petició

 • Si és el cas, documentació acreditativa d'exempció de la taxa corresponent a la utilització de l'espai
  (Certificat d'empadronament o justificació celebració del convit a Roses)

 b) Persones físiques i jurídiques, per Seu electrònica:

 • Instància genèrica On-line
  Dintre de la sol·licitud hi ha un apartat que diu «Adjuntar-hi documents», aquí s’ha d’adjuntar el següent:

  • Petició

  • Si és el cas, documentació acreditativa d'exempció de la taxa corresponent a la utilització de l'espai
   (Certificat d'empadronament o justificació celebració del convit a Roses)

  • En el cas que l'entitat no figuri inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes o bé quan es tracti d'una persona física: 
   Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o de la persona física sol·licitant. 
   Fotocòpia del DNI de la persona representant de l'entitat. 
   Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre corresponent. 

4) Si s'escau, fer efectiu el pagament de les taxes corresponents a la utilització de l'espai sense infraestructura i dels serveis extres sol·licitats. L'autorització queda condicionada al pagament de totes les taxes aplicades.

5) Un cop concedida l'autorització i, amb una antelació mínima de tres setmanes, els sol·licitants s'han de posar en contacte amb l’Àrea de Cultura per ultimar detalls i fer les previsions corresponents.

6) Documentació resultant: Notificació de l'acord de la cessió de l'espai.


Documents:

Instancia general (Persones físiques)

Instància genèrica On-line (Persones físiques i jurídiques)

Petició