Concursos

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR LA BARRA DE BAR QUE S'HA D'INSTAL·LAR A LA CIUTADELLA ELS DIES 13 I 14 D'AGOST, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES 

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la barra de bar a instal·lar a la Ciutadella durant els concerts de la festa major, que es realitzaran els dies 13 i 14 d’agost de 2021.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.

2. REQUISITS DELS LICITADORS

Seran requisits indispensables per poder tenir la condició d’adjudicatari:1. Ser una entitat o associació sense afany de lucre que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i que tingui per objecte desenvolupar finalitats socials, culturals, juvenils o esportives en l’àmbit del municipi de Roses.

2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics, a través de www.seu-e.cat/web/roses, en el temini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria.

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a www.rosescultura.cat/ca/concursos.html

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. CRITERIS I ÒRGAN D’ADJUDICACIÓ

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta d’adjudicació.

En el cas que es presenti més d’una sol·licitud, la Mesa de Contractació Permanent, que té constituïda l’Ajuntament de Roses i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament, realitzarà un sorteig.

5. NORMA GENERAL DE L’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació s’efectua a favor de l’entitat sol·licitant i en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament.

6. OBLIGACIONS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Serà obligació de l’Ajuntament:

1. La cessió d’un mòdul/bar i un espai on desenvolupar l’activitat durant la realització dels concerts.

2. La cessió de taules i cadires (En el cas que es mantinguin les restriccions al sector de la restauració, que obliguen que el consum es realitzi en taules i assegut)

3. La instal·lació dels punts de llum.

És potestat de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

2. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar:

a) Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de lesestipulacions pactades en el present acord.

b) Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públicexpressament motivats.

c) Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.

7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

Seran obligacions de l’adjudicatari:

1. Realitzar el servei en compliment amb les indicacions del «Pla sectorial de la restauració», aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i les mesures vigents del departament de Salut per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

2. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.

3. Contractar directament tot allò que sigui necessari per a poder dur a terme l’activiat.

4. Complir amb els següents horaris d’obertura:

  • 13 d’agost, de 21 h a 1.00 h
  • 14 d’agost, de 21 h a 1.00 h

Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte (Els horaris es poden ampliar i/o modificar en funció de les resolucions del departament de Salut per contenir la pandèmia de la Covid-19)

5. El compliment de les instruccions que s’acordin a les reunions de coordinació.

6. Tenir cura del material que es cedeixi. L’adjudicatari es farà responsable d’assumir la totalitat dels desperfectes que es puguin ocasionar per mal ús o negligència.

7. La neteja del mòdul, l’espai adjacent i les taules i cadires de la terrassa del bar.

8. Fer-se responsables de deixar en condicions idònies l’espai. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

9. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

10. Servir les begudes en gots reutilitzables o compostables

11. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

12. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, els cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

13. Retirar el material de la barra un cop finalitzat l’acte. En qualsevol cas, tot el material de la barra de bar haurà d’estar desmuntat i enretirat abans de les 12 h del dia 16 d'agost de 2021.

14. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats i accions que realitzi l'entitat.

15. Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036)

16. Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades del servei de la barra de bar i la certificació d'activitat econòmica de l'Agència Tributària.

L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.

8. NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.

9. DRET APLICABLE

En tot el no previst expressament en aquestes bases s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Descarregar les bases

Descarregar model de sol·licitud que ha d'acompanyar a la instància genèrica