Concursos

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR LA BARRA DE BAR DE LA FESTA ANDALUSA. QUE S’HA D'INSTAL·LAR A LA PISTA ANNEXA AL PAVELLÓ ELS DIES 24 I 25 DE SETEMBRE DE 2022   

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la gestió de la barra de bar a instal·lar a la pista annexa al pavelló durant la realització de la festa andalusa, que es desenvoluparà el dies 24 i 25 de setembre de 2022.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.

2. Requisits dels licitadors

Seran requisits indispensables per poder tenir la condició d’adjudicatari:

1. Ser una entitat o associació sense afany de lucre que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i que tingui per objecte desenvolupar finalitats socials, culturals, juvenils o esportives en l’àmbit del municipi de Roses.

2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3. Està al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social en el moment de fer la sol·licitud.

3. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses en el termini de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria (Fi del termini: 26 d'agost).

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a www.rosescultura.cat/ca/concursos.html. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. Criteris i òrgan d’adjudicació

Actuarà com a Mesa de Contractació la Mesa de Contractació Permanent, que té constituïda l’Ajuntament de Roses i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta d’adjudicació. En el cas que es presenti més d’una sol·licitud es realitzarà un sorteig.

5. Norma general de l’adjudicació

L’adjudicació s’efectua a favor de l’entitat sol·licitant i en queda totalment prohibida la cessió o arrendament.

6. Obligacions i facultats de l’Ajuntament

Serà obligació de l’Ajuntament:

1. La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat de la barra durant la celebració de la festa andalusa, que es realitzarà els dies 24 i 25 de setembre de 2022, a la pista annexa al pavelló.

2. La cessió d’un mòdul/bar i els corresponents punts de llum.

3. La seguretat i neteja del recinte.

És potestat de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

2. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar:

-- Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en el present acord.

-- Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament motivats.

-- Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.

7. Obligacions de l’adjudicatari Seran obligacions de l’adjudicatari:

a) Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.

b) Contractar directament la barra, les neveres i el gènere amb l’empresa que considerin oportuna.

c) Fer-se responsables de deixar en condicions idònies l’espai de les barra de bar. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

d) L’horari d’obertura de la barra de bar serà la següent:

-- Dissabte 24 de setembre, de 12 h a 00.30 h

-- Diumenge 25 de setembre, de 12 h a 21.00 h

Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

e) Oferir menjar i begudes que, entre d’altres, siguin productes que s’adeqüin a la festivitat objecte del concurs (tapes, entrepans, rebujito, etc.)

f) Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

g) Servir les begudes en envasos reutilitzables o compostables.

h) Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

i) En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, els cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

j) Retirar el material de la barra un cop finalitzat l’acte. En qualsevol cas, tot el material de la barra de bar haurà d’estar desmuntat i enretirat abans de les 9 h del dia 26 de setembre de 2022.

k) Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats i accions que realitzi l'entitat.

l) Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036).

m) Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat i la certificació d'activitat econòmica de l'Agència Tributària. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres i barraques en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.

8. Naturalesa de l’autorització

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.

9. Dret aplicable

En tot el no previst expressament en aquestes bases s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Descarregar document que ha d'acompanyar la inscripció

Descarregar aquestes bases