Concursos

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR LA BARRA DE BAR QUE S’HA D’INSTAL·LAR A LA PLAÇA DE FREDERIC RAHOLA ELS DIES 16, 17, 18 I 19 DE FEBRER DE 2023, AMB MOTIU DEL CARNAVAL.

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació del servei de bar a instal·lar a la plaça de Frederic Rahola durant el Carnaval, que es desenvoluparà els dies 16, 17, 18 i 19 de febrer de 2023.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Seran requisits indispensables per poder tenir la condició d’adjudicatari:

1. Ser una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, que tingui per objecte desenvolupar activitats esportives al municipi de Roses.

2. En el cas d’haver estat adjudicatari en l'edició anterior, haver complert amb les obligacions establertes en les respectives bases.

3. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

4. Està al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social en el moment de fer la sol·licitud.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de  seu-e.cat/ca/web/roses/tramits-i-gestions en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria.

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a  www.rosescultura.cat/ca/concursos.html., juntament amb els documents previsots a l'apartat 4.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Actuarà com a Mesa de Contractació la Mesa de Contractació Permanent, que té constituïda l’Ajuntament de Roses i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta d’adjudicació. En el cas que es presenti més d’una sol·licitud emetrà informe sobre l’adjudicació, d’acord amb els següents criteris:

a) Nombre d’esportistes (llicències federatives i/o carnets d’esportista) temporada 2022-2023:

De 0 a 50 1 punt
De 51 a 100 2 punts
De 101 a 150 3 punts
De 151 a 200 4 punts
Més de 200 5 punts

b) Equips femenins, temporada 2022-2023:

Per tenir equips femenins federats.   1 punt, com a màxim.

c) Participació en activitats que es van realitzar al municipi durant l’exercici 2022 no organitzades per l’entitat licitadora:

Per cada activitat               1 punt

Els criteris a) i b) s’acreditaran mitjançant certificat de la federació corresponent o mitjançant qualsevol altre document que permeti acreditar de forma fefaent el número d’esportistes o d’equips femenins del club.

En cas d’empat es realitzarà un sorteig.

En cas de concurrència als dos concursos de les barres que organitza l’Ajuntament amb motiu del Carnaval, únicament es podrà ser adjudicatari d’una, a elecció de l’adjudicatari.

La renúncia a una ella d’elles implicarà l’adjudicació al licitador que hagi quedat en segon lloc.

5. NORMA GENERAL DE L’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació s’efectua a favor de l’entitat sol·licitant i en queda totalment prohibida la cessió o arrendament.

6. OBLIGACIONS I FACULTATS DE L'AJUNTAMENT

Serà obligació de l’Ajuntament:

1. La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat de la barra durant els actes que es celebrina la plaça de Frederic Rahola els dies 16, 17 ,18 i 19 de febrer de 2023.

2. La instal·lació de punts de llum.

És potestat de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

2. Rescindir l’autorització del servei de bar:

 • Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en el present acord.
 • Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament motivats.
 • Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.

7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

Seran obligacions de l’adjudicatari:

1. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.

2. Contractar directament la barra, les neveres i el gènere amb l’empresa que considerin oportuna.

3. Fer-se responsable de deixar en condicions idònies l’espai de les barra de bar. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

4. Complir amb els següents horaris d’obertura:

 • 16 de febrer, de 22.00 h a 5.00 h
 • 17 de febrer, de 23.30 h a 5.30 h
 • 18 de febrer, de 16.00 h a 20.00 h i de 23.30 h a 5.00 h
 • 19 de febrer, de 18.00 h a 21.30 h.
 • Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte

5. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

6. Servir les begudes en gots reutilitzables o compostables.

7. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

8. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, redactar els cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, almenys, en català.

9. Retirar i desmuntar el material de la barra abans de les 12 h del dimarts 21 de febrer de 2023.

10. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats realitzades per l’entitat.

11. Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036).

12. Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat i la certificació de l'activitat econòmica de l'Agència Tributària

L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.

8. NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.

9. DRET APLICABLE

En tot el no previst expressament en aquestes bases s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova elReglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR EL SERVEI DE BAR QUE S’HA D’INSTAL·LAR A LA PISTA ANNEXA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS ELS DIES 16, 17, 18 I 19 DE FEBRER DE 2023, AMB MOTIU DEL CARNAVAL

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació del servei de bar a instal·lar a la pista annexa del pavelló d’Esports durant el Carnaval, que es desenvoluparà els dies 17, 18 i 19 de febrer de 2023.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Seran requisits indispensables per poder tenir la condició d’adjudicatari:

1. Ser una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, que tingui per objecte desenvolupar activitats esportives al municipi de Roses.

2. En el cas d’haver estat adjudicatari en l'edició anterior, haver complert amb les obligacions establertes en les respectives bases.

3. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

4. Està al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social en el moment de fer la sol·licitud.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de seu-e.cat/ca/web/roses/tramits-i-gestions en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria.

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a  www.rosescultura.cat/ca/concursos.html., juntament amb els documents previsots a l'apartat 4.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Actuarà com a Mesa de Contractació la Mesa de Contractació Permanent, que té constituïda l’Ajuntament de Roses i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta d’adjudicació. En el cas que es presenti més d’una sol·licitud emetrà informe sobre l’adjudicació, d’acord amb els següents criteris:

a) Nombre d’esportistes (llicències federatives i/o carnets d’esportista) temporada 2022-2023

De 0 a 50 1 punt
De 51 a 100 2 punts
De 101 a 150 3 punts
De 151 a 200 4 punts
Més de 200 5 punts

b) Equips femenins, temporada 2022-2023:

Per tenir equips femenins federats.   1 punt, com a màxim.

c) Participació en activitats que es van realitzar al municipi durant l’exercici 2022 no organitzades per l’entitat licitadora:

Per cada activitat               1 punt

Els criteris a) i b) s’acreditaran mitjançant certificat de la federació corresponent o mitjançant qualsevol altre document que permeti acreditar de forma fefaent el número d’esportistes o d’equips femenins del club.

En cas d’empat es realitzarà un sorteig.

En cas de concurrència als dos concursos de les barres que organitza l’Ajuntament amb motiu del Carnaval, únicament es podrà ser adjudicatari d’una, a elecció de l’adjudicatari.

La renúncia a una ella d’elles implicarà l’adjudicació al licitador que hagi quedat en segon lloc.

5. NORMA GENERAL DE L’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació s’efectua a favor de l’entitat sol·licitant i en queda totalment prohibida la cessió o arrendament

6. OBLIGACIONS I FACULTATS DE L'AJUNTAMENT

Serà obligació de l’Ajuntament:

1. La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat de la barra durant els actes que es celebrin a la pista annexa del pavelló d'Esports els dies 17 ,18 i 19 de febrer de 2023.

2. La instal·lació de punts de llum.

És potestat de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

2. Rescindir l’autorització del servei de bar:

 • Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en el present acord.
 • Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament motivats.
 • Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.

7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

Seran obligacions de l’adjudicatari:

1. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.

2. Contractar directament la barra, les neveres i el gènere amb l’empresa que considerin oportuna.

3. Fer-se responsable de deixar en condicions idònies l’espai de les barra de bar. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

4. Complir amb els següents horaris d’obertura:

 • 17 de febrer, de 23.30 h a 5.30 h
 • 18 de febrer, de 23.00 h a 5.30 h
 • 19 de febrer, de 22.00 h a 4.00 h.
 • Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte

5. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

6. Servir les begudes en gots reutilitzables o compostables.

7. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

8. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, redactar els cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, almenys, en català.

9. Retirar i desmuntar el material de la barra abans de les 12 h del dimarts 21 de febrer de 2023.

10. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats realitzades per l’entitat.

11. Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036).

12. Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat i la certificació de l'activitat econòmica de l'Agència Tributària

L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.

8. NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.

9. DRET APLICABLE

En tot el no previst expressament en aquestes bases s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova elReglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.