BASES XIII CONCURS DE PESSEBRES I ARBRES DE NADAL 2019

1. Objecte del concurs

L'objecte d’aquest concurs és la selecció d’un pessebre i un arbre de Nadal.

2. Procediment de concessió

Concurrència competitiva.

3. Format dels treballs

Caldrà elaborar el pessebre o l’arbre a la llar dels participants. Els materials seran de lliure elecció, tot i que es valorarà més l’ús de materials reciclables, així com els elements ornamentals i figuratius realitzats pels mateixos concursants.

No es valoraran els treballs que continguin plantes o substàncies sotmeses a protecció, com la molsa.

4. Participants

El concurs s’adreça a totes les persones físiques empadronades a Roses i a les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i es divideix, per a cadascuna de les modalitats (pessebre i arbre), en les categories següents:

Categoria infantil: fins a 14 anys

Categoria juvenil: de 14 a 30 anys

Categoria adults: de 30 a 65 anys

Categoria gent gran: a partir de 65 anys

Els participants poden concursar en una de les modalitats o en totes dues, amb la presentació d’una peça en cada cas. Les persones menors d’edat que desitgin participar hauran de comptar amb el consentiment del seu pare, mare o tutor legal.

Pel fet de presentar-se al concurs, els participants donen la seva autorització per ser fotografiats juntament amb el pessebre i/o l’arbre de Nadal amb el qual es concursa, així com per difondre les fotografies en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament cregui oportuns.

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

5. Inscripcions

Per participar al concurs cal presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a www.rosescultura.cat/ca/concursos.html

La sol·licitud d’inscripció de les persones físiques es pot presentar per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses o, de forma presencial, al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Roses, de 9 a 14 h.

La sol·licitud d’inscripció de les associacions s’haurà de fer per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses.

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de desembre.

El dimarts 17 de desembre el jurat passarà a avaluar els pessebres i arbres per totes les llars inscrites (prèviament s’avisarà els participants del moment del dia en què es passarà pel seu domicili).

6. Quantia dels premis

Categoria infantil: 100 euros i passi d’entrada gratuïta per al PIN de Nadal 2019-2020.

Categoria juvenil: 100 euros i 5 entrades per la Piscina Municipal.

Categoria adults: 100 euros i 5 entrades per la Piscina Municipal.

Categoria gent gran: 100 euros i 5 entrades per la Piscina Municipal.

En el cas que el premi en metàl·lic recaigui en un menor d’edat serà necessari que el seu representat legal (pare, mare o tutor) aporti l’acceptació corresponent i l’autorització perquè el menor el pugui rebre.

7. Drets

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la transformació i la distribució dels treballs presentats, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Roses.

El participant amb la seva participació al concurs manifesta i garanteix que és l’únic autor i titular de tots els drets d’autor sobre el treball que presenta.

8. Criteris de valoració

A l’hora de valorar els pessebres i arbres es tindran en compte els següents aspectes:

Originalitat: 2 punts

Complexitat en l’elaboració: 2 punts

Ús de materials reciclats: 2 punts

9. Pagament dels premis

Els premis seran abonats per transferència bancària al compte que el guanyador indiqui.

El nom dels guanyadors es farà públic durant l’acte institucional que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2019, a les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Roses.

Per donar compliment a la normativa legal, els perceptors d’aquests premis seran declarats dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

10. El jurat

El jurat el formaran el regidor i el tècnic de l’Àrea de Cultura i Festes, un membre del departament de Comunicació i Premsa i l’assessor cultural de l’Ajuntament.

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació de l’Àrea de Cultura i Festes

El veredicte del jurat serà inapel·lable i se n’estendrà acta. El concurs pot quedar desert si així ho estima el jurat.

11. Regulació jurídica

En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:

Les bases generals reguladores de subvencions municipals. 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descarregar document que ha d'acompanyar la inscripció

Descarregar aquestes bases