CONCURS PER ADJUDICAR LA BARRA DE BAR QUE S’HA D’INSTAL·LAR A LA PISTA ANNEXA DEL PAVELLÓ ELS DIES 21, 22 I 23 DE FEBRER DE 2020

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la gestió de la barra de bar a instal·lar a la pista annexa del pavelló durant el Carnaval, que es desenvoluparà els dies 21, 22 i 23 de febrer de 2020.
Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Seran requisits indispensables per poder tenir la condició d’adjudicatari:
1. Ser una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, que tingui per objecte desenvolupar activitats esportives al municipi de Roses.
2. En el cas d’haver estat adjudicatari en l'edició anterior, haver complert amb les obligacions establertes en les respectives bases.
3. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses.

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a www.rosescultura.cat/ca/concursos.html,  juntament amb els documents previstos l’apartat 4.

L’últim dia per presentar la sol·licitud serà el 3 de gener de 2020.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta d’adjudicació.

En el cas que es presenti més d’una sol·licitud, la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament de Roses i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament, emetrà informe sobre l’adjudicació d’acord amb els següents criteris:

a) Nombre d’esportistes (llicències federatives i/o carnets d’esportista) temporada 2019-2020:

De 0 a 50:                                     1 punt
De 51 a 100                                  2 punts
De 100 a 150                                3 punts
De 151 a 200                                4 punts
Més de 200                                   5 punts

b) Equips femenins, temporada 2019-2020:
Per tenir equips femenins federats.    1 punt, com a màxim.

c) Participació en activitats que es van realitzar al municipi durant l’exercici 2019 no organitzades per l’entitat licitadora:

Per cada activitat                             1 punt

Els criteris a) i b) s’acreditaran mitjançant certificat de la federació corresponent o mitjançant qualsevol altre document que permeti acreditar de forma fefaent el número d’esportistes o d’equips femenins del club.En cas d’empat es realitzarà un sorteig.
En cas de concurrència als dos concursos de les barres que organitza l’ajuntament amb motiu del Carnaval, únicament es podrà ser adjudicatari d’una, a elecció de l’adjudicatari.
La renúncia a una ella d’elles implicarà l’adjudicació al licitador que hagi quedat en segon lloc.

5. OBLIGACIONS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Serà obligació de l’Ajuntament:

1. La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat de la barra durant els actes que es celebrin a la pista annexa del pavelló els dies 21, 22 i 23 de febrer de 2020.

2. La instal·lació de punts de llum.

És potestat de l’Ajuntament:

1. La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

2. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar:

a) Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en el present acord.

b) Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament motivats.

c) Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.

6. NORMA GENERAL DE L’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació s’efectua a favor de l’entitat sol·licitant i en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament.

7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

Seran obligacions de l’adjudicatari:

1. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.

2. Contractar directament la barra, les neveres i el gènere amb l’empresa que considerin oportuna.

3. Fer-se responsable de deixar en condicions idònies l’espai de les barra de bar. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

4. Complir amb els següents horaris d’obertura:

a) 21 de febrer, de 23.30 h a 5.15 h.

b) 22 de febrer, de 23.00 h a 6.00 h.

c) 23 de febrer, de 22.00 h a 4.00 h.

5. Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte.

6. Complir amb la prohibició de la presència de menors de 16 anys dins l’espai de la barra de bar.

7. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys.
Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

8. Servir les begudes en gots reutilitzables o compostables.

9. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

10. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, redactar els cartells de caràcter fix
d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, almenys, en català.

11. Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036).

12.Retirar i desmuntar el material de la barra abans de les 12 h del dimarts 25 de febrer de 2020.

13.Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats realitzades per l’entitat.

14.Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es
detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat i la certificació d'activitat econòmica de l'Agència Tributària.

L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.

8. NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.

9. DRET APLICABLE

En tot el no previst expressament en aquestes bases s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Descarregar document que ha d'acompanyar la inscripció

Descarregar aquestes bases

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR