Bases elecció Reis Carnaval 2019

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ELECCIÓ DELS REIS DEL CARNAVAL I DELS REIS INFANTILS DEL CARNAVAL DE ROSES 2020, PROGRAMA 12

 1. Objecte de la subvenció

  Fomentar la promoció i la qualitat del Carnaval de Roses amb l’elecció de dues colles que el representin: Reis del Carnaval i Reis Infantils del Carnaval 2020.

 2. Procediment de concessió

  El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

 3. Destinataris

  Podran concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquest programa:

  1. Les colles de Carnaval que participin al Carnaval de Roses constituïdes en associació sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses.
  2. Les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.

 4. Requisits per tenir la condició de beneficiari

  Seran requisits indispensables per poder tenir la condició de candidates les colles:

  a) Que s’hagin inscrit a l'Ajuntament per participar al Carnaval de Roses 2019 i que estiguin constituïdes en associació sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses, o bé les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
  b) Que hagin participat al Carnaval de Roses 2017 i 2018 i s’hagin inscrit a l’Ajuntament.
  c) Que no hagin tingut un comportament incívic durant la participació al Carnaval de Roses 2018.

  Les colles podran concórrer simultàniament a ambdues categories, la dels Reis del Carnaval i la dels Reis Infantils del Carnaval. Ara bé, en el supòsit de ser elegida com a Reis del Carnaval i, posteriorment, sortit seleccionada com a Reis Infantils, es realitzarà un nou sorteig de la categoria infantil per evitar que la mateixa colla de Carnaval sigui escollida en les dues categories.

 5. Requisits per concórrer a l'elecció de Reis del Carnaval i Reis infantils del Carnaval 2020

  a) Reis del Carnaval: La colla ha de constar d’un mínim de 20 persones, de les quals 2 han de tenir entre 18 i 65 anys.
  Reis infantils del Carnaval: La colla ha de constar d’un mínim de 20 persones, de les quals 5 han de ser menors de 12 anys.

  b) La colla ha de portar carrossa.

 6. Despeses subvencionables

  Es podran subvencionar les despeses derivades de l’organització de l’activitat, en aquest cas, la participació en el Carnaval com a Reis i Reis Infantils, que es realitzin des del dia de la seva proclamació i fins el dia de la proclamació dels nous Reis del Carnaval de Roses 2021.

 7. Quantia de la subvenció

  La quantia màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 3.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 3383 4850100.

  S’estableix un import màxim de 1.500,00 € per colla i categoria.

 8. Òrgan instructor

  La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’àrea de Cultura i Festes.

 9. Procediment d'elecció

  El procediment d'elecció serà el següent per cadascuna de les categories:

  En primer lloc es separaran les colles participants que ja han estat escollides en edicions anteriors, que quedaran a la reserva. A continuació es realitzarà un sorteig entre totes les colles que no han estat mai escollides.

  Per a dur a terme el sorteig s'ordenaran numèricament les sol·licituds d'acord amb la data del registre d'entrada. Es dipositaran, en una bossa, tantes boles numerades com colles candidates. El número de la bola que s’extregui correspondrà a una de les colles, que passarà a ser l'escollida.

  De no existir cap colla candidata que no hagi estat escollida mai, es nomenarà Rei del Carnaval, en cada cas, a la colla de la reserva que porti més edicions sense ser-ho.

  L’elecció dels Reis del Carnaval es realitzarà davant de fedatari públic, o en qui aquest delegui.

 10. Obligacions de les colles seleccionades com a Reis del Carnaval i Reis infantils del Carnaval de Roses 2020

  a) Nomenar les persones que seran Rei i Reina del Carnaval i Rei i Reina infantils del Carnaval de Roses 2020 i comunicar-ho al departament de Cultura i Festes l’endemà de l’elecció. Els Reis del Carnaval han de tenir entre 18 i 65 anys; i el Reis infantils han de tenir menys de 12 anys.
  b) Assistència a l'acte de proclamació dels Reis del Carnaval de Roses 2020 que es realitzarà el durant la celebració del Carnaval de Roses 2019.
  c) Assistència als actes protocol·laris del Carnaval de Roses 2020 (presentació del Carnaval, cercavila de benvinguda del rei Carnestoltes, proclamació dels Reis del Carnaval 2021 i portar en Carnestoltes a la carrossa durant l’enterrament de la sardina).
  d) Els Reis del Carnaval han de participar a les passades del divendres a la nit, el dissabte a la tarda i el diumenge al matí; i el Reis infantils han de participar, com a mínim, a les passades del dissabte la tarda i del diumenge al matí.
  e) Els Reis de Carnaval han de sortir en la primera posició a les passades del divendres a la nit i el diumenge al matí, i en segona posició a la passada del dissabte la tarda.
  f) Els Reis infantils han de sortir en la primera posició a la passada del dissabte a la tarda, i en segona posició a les passades del divendres a la nit i del diumenge al matí.
  g) Portar les bandes acreditatives «Rei del Carnaval de Roses», «Reina del Carnaval de Roses», «Rei infantil del Carnaval de Roses» i «Reina infantil del Carnaval de Roses» a tots els actes relacionats amb el Carnaval.
  h) Complir amb tot allò exposat als Manaments del Carnaval de Roses.
  i) Qualsevol comportament incívic suposarà la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció.

 11. Resolució de les sol·licituds

   La resolució de l’atorgament d’aquestes subvencions correspon a l’alcaldessa presidenta.

 12. Regulació jurídica

  En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:
  - Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot accedir clicant el següent enllaç: Bases generals reguladores de subvencions municipals
  - La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del subjecte.


Descarrega les bases

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR